เกี่ยวกับ

 โครงการควบคุมและป้องกันวัณโรค (แค็บทีบี) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) เป็นโครงการระยะเวลา 5 ปี โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2559 ซึ่ง มีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่และอัตราการเสียชีวิตจากวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (multi-drug resistance tuberculosis, MDR-TB) ในประเทศสหภาพเมียนม่าร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย  โครงการแค็บทีบีสนับสนุนกิจกรรมเพื่อควบคุมและป้องกันวัณโรคโดยประสานความร่วมมือกับแผนงานป้องกันวัณโรคแห่งชาติ และองค์กรอื่นๆ ในประเทศเป้าหมายทั้งสามผ่านการดำเนินงานต่อไปนี้

  • พัฒนาการให้การกำกับกินยาโดยอาสาสมัครในชุมชน เพื่อป้องกันการเกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
  • เพิ่มการค้นหาผู้ป่วยในระยะแรกโดยใช้เครื่อง GeneXpert ในการวินิจฉัยที่รวกเร็ว และโดยการเพิ่มการส่งต่อผู้สงสัยป่วยโดยภาคเอกชน
  • พัฒนาผลการรักษาโดยสนับสนุนชุดบริการสำหรับผู้ป่วย ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนด้านโภชนาการ ค่าเดินทาง และการสนับสนุนทางด้านจิตสังคม

หัวใจของโครงการแค็บทีบีคือการพัฒนาระบบให้บริการสุขภาพที่เกี่ยวกับโรควัณโรคผ่านการบูรณาการและการใช้นวัตกรรม โครงการฯบูรณาการโดยดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางของแผนงานป้องกันวัณโรคแห่งชาติของรัฐบาล เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมของโครงการจะช่วยพัฒนาการควบคุมโรควัณโรคและไม่มีการดำเนินงานคู่ขนานซึ่งจะทำให้การดำเนินงานนั้นๆไม่มีความยั่งยืน นวัตกรรมคือการแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆในการเข้าถึงประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรควัณโรค/วัณโรคดื้อยาหลายขนาน และการวิจัยใหม่ๆทางการแพทย์และนโยบายสุขภาพ กลยุทธ์เหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อวางแนวทางสำหรับรัฐบาลให้นำกิจกรรมเหล่านี้และผลจากการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานการควบคุมวัณโรคที่ยั่งยืนและคุ้มค่าการลงทุน

เป้าหมายสูงสุดของโครงการคือการเพิ่มการค้นหาผู้ป่วยและเพิ่มความสำเร็จในการรักษาโรควัณโรคและวัณโรคดื้อยาหลายขนานในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้ป่วยใหม่ อัตราการป่วย และเสียชิวิตจากโรคเหล่านี้

โครงการแค็บทีบีดำเนินงานร่วมกับองค์กรในประเทศสหภาพเมียนม่าร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย


เลือกหัวข้อ “ภาคี” ของเว็บไซต์นี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาคีของโครงการแค็บทีบี