หัวข้อ: Strategy and Programming

 

CAP-TB Project Documents

คู่มือการปฏิบัติงาน

World Health Organization | 1 August, 2014

สื่อนำเสนอและสื่อที่ใช้ในงานต่างๆ

ผลงานวิจัย

สื่อสิ่งพิมพ์และรายงานวิชาการ

Richard Coker, London School of Hygiene and Tropical Medicine | 23 August, 2014

รูปภาพ วีดีทัศน์ และแผนที่

แอฟริกา

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ยุโรป

ประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค

ไทย