หัวข้อ: ยา

คู่มือการปฏิบัติงาน

H. L. Rieder, C-Y. Chiang, R. P. Gie, D. A. Enarson | 1 February, 2009
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (IUATLD) | 1 February, 2012
Francis J. Curry National Tuberculosis Center and California Department of Public Health | 1 February, 2008

Pages

แอฟริกา

Knut Lönnroth, Mukund Uplekar, Monica Dias, Diana Weil, WHO / CIDA | 20 November, 2013

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

สาธารณรัฐประชาชนจีน

National Centre for TB Control and Prevention, China CDC | 20 November, 2013

ยุโรป

Pages