หัวข้อ: การใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

CAP-TB Project Documents

คู่มือการปฏิบัติงาน

สื่อนำเสนอและสื่อที่ใช้ในงานต่างๆ

ผลงานวิจัย

Altynay Shigayeva, Rifat Atun, Martin McKee, and Richard Coker | 23 September, 2010

สถิติและข้อมูล

Altynay Shigayeva, Rifat Atun, Martin McKee, and Richard Coker | 23 September, 2010

สื่อสิ่งพิมพ์และรายงานวิชาการ

Pages

แอฟริกา

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ยุโรป

Pages