ประเภท: สื่อนำเสนอและสื่อที่ใช้ในงานต่างๆ

 
 
 

การรักษาโดยใช้โครงสร้างทางชุมชน

DR-TB Training Network webinars | 1 March, 2013
USAID TBCARE II Bangladesh | 9 September, 2012

การใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ยา

Pages

แอฟริกา

Knut Lönnroth, Mukund Uplekar, Monica Dias, Diana Weil, WHO / CIDA | 20 November, 2013

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

สาธารณรัฐประชาชนจีน

National Centre for TB Control and Prevention, China CDC | 20 November, 2013

ยุโรป

สหรัฐอเมริกา

ประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค

Knut Lönnroth, Mukund Uplekar, Monica Dias, Diana Weil, WHO / CIDA | 20 November, 2013
USAID TBCARE II Bangladesh | 9 September, 2012

Pages