ประเภท: สถิติและข้อมูล

 
 
 

การรักษาโดยใช้โครงสร้างทางชุมชน

การใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

Altynay Shigayeva, Rifat Atun, Martin McKee, and Richard Coker | 23 September, 2010

ยา

เพศ

กลุ่มเสี่ยง

Pages

แอฟริกา

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ยุโรป

สหรัฐอเมริกา

ประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค

ไทย

Pages